free website design templates

V KONGRES TŁUMACZY
6-7 kwietnia 2019

Stawiamy na profesjonalizm!

Tematyka: Tłumaczenia techniczne, medyczne i naukowe

Miejsce: Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Wydział Humanistyczny (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A)

O WYDARZENIU

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy zaprasza na V Kongres Tłumaczy – cykliczne wydarzenie łączące w Lublinie środowisko zawodowych tłumaczy, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Stawiamy na profesjonalizm!” i skupiała się będzie na tłumaczeniach technicznych, medycznych i naukowych. W programie Kongresu zaplanowane są wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty w sekcjach językowych. Inicjatywą towarzyszącą będzie sesja plakatowa.
   
Do współpracy zaprosiliśmy znakomite grono branżowych ekspertów, którzy wystąpią w roli prelegentów. Przedstawią kluczowe aspekty profesjonalizmu w zawodzie tłumacza. Zwrócą uwagę na wyzwania i główne trudności w wykonywaniu tłumaczeń. Podczas dyskusji panelowej wspólnie przeanalizujemy sytuację na rynku tłumaczeń technicznych, medycznych i naukowych pod względem wymaganych kompetencji.

Jak co roku stawiamy na praktyczne aspekty wykonywania zawodu tłumacza. W części warsztatowej konferencji odbędą się liczne szkolenia doskonalące warsztat pracy.

Kongres będzie sprzyjał budowaniu przyjaznego klimatu do współpracy, integracji środowiska, wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu nowych kontaktów.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM KONGRESU

EKSPERCI

Profesor KUL - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej KUL; językoznawca, historyk języka specjalizująca się w polszczyźnie kresowej i stylistyce historycznej, zainteresowana naukowym edytorstwem historycznym, genologią historyczną, dawnym językiem religijnym i historią nauczania języka polskiego poza granicami kraju. Wykonawca w projekcie NPRH "Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa". Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, redaktor/korektor kilku prac naukowych i kilkunastu popularnych lub popularnonaukowych. Miłośniczka starodruków i dawnych elementarzy. Coach VCC.

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie.
Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na
Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Radca prawny w Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy obsłudze projektów RPO Lubelskie (wzmocnienie
kapitałowe funduszy pożyczkowych i poręczeniowych) oraz POIG (Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka).
Prowadzi szkolenia z zakresu: prawo spółek, prawo gospodarcze, umowy handlowe, prawo własności
intelektualnej, prawo konkurencji, prawo konsumenckie, ochrona danych osobowych, swobody w
Unii Europejskiej - na zlecenie m.in.: Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Izby Notarialnej w
Lublinie, Masters Centrum Szkolenia Biznesu w Lublinie, Ecorys Polska sp. z o.o. w Warszawie, PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie.

dr hab. Małgorzata Dumkiewicz

PROGRAMISTA

Dr, absolwentka anglistyki na UAM w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej UMK w Toruniu (kierownik Pracowni Przekładoznawstwa). Absolwentka podyplomowych studiów w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, podyplomowych studiów w zakresie prawa angielskiego prowadzonych przez British Law Centre na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych w Akademii Trenera Biznesu (w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu). Autorka wielu publikacji z dziedziny przekładoznawstwa. Tłumacz przysięgły i symultaniczny. Tłumaczeniem zajmuje się zawodowo od 1998r. prowadząc własną firmę świadczącą usługi tłumaczeniowe i szkoleniowe. Korektor językowy tekstów naukowych. Od 1998 r. zajmuje się tłumaczeniem tekstów medycznych z różnych dziedzin medycyny (artykuły naukowe, instrukcje użytkowania [IFU], katalogi produktowe wyrobów medycznych, dokumentacja medyczna, etc.), a także tekstów z dziedziny prawa i humanistyki. Członek European Society for Translation Studies, członek Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

dr Ewa Kościałkowska-Okońska

Absolwentka italianistyki UJ. Doktor nauk humanistycznych, aktualnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Romańskiej KUL. Stypendystka Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano); w 2017 uzyskała tytuł Master in didattica dell’italaino L2 przyznany przez Università Cattolica del Sacro Cuore. Prowadziła zajęcia w kraju i za granicą, m.in. Université de Haute-Alsace (2012), Universidad de Murcia (2015), Università degli Studi di Bergamo (2016), Universidad de Navarra (2017), Universidad de Granada (2019).
Zainteresowania badawcze związane są z praktyką tłumacza, m.in. zagadnienia związane z włoskim językiem specjalistycznym, przetłumaczalnością i ekwiwalencją stylistyczną i semantyczną.

dr Katarzyna Maniowska

Doktor nauk humanistycznych (1988), starszy wykładowca w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (od 1979 r.); kierownik Pracowni Glottodydaktyki.
Prowadzi wykłady i ćwiczenia audytoryjne ze studentami filologii rosyjskiej, filologii ukraińskiej, slawistyki, białorutenistyki, lingwistyki stosowanej, rosjoznawstwa i turystyki historycznej.
Prowadził wykłady z zakresu przekładoznawstwa, historii literatury rosyjskiej i pilotażu grup turystycznych w ramach mobilności nauczycieli akademickich na uniwersytetach: w Sofii (2013), Wielkim Tyrnowie (2015), Rydze (2019).
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego (1991) i ukraińskiego (1998). Tłumacz pisemny i ustny preferujący tematykę prawniczą, ekonomiczną, naukową.
Autor publikacji naukowych (ok. 100 artykułów) z zakresu praktyki i teorii przekładu, literaturoznawstwa, dydaktyki języków obcych.
Pilot wycieczek (od 1978 r.), organizator letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Dziennikarz obywatelski zajmujący się problematyką Lublina i regionu lubelskiego (ponad 1500 tekstów).
Prywatnie: żonaty (żona Elżbieta - nauczycielka, córka Aneta - studentka IV r. psychologii KUL, syn Arkadiusz - absolwent lingwistyki stosowanej UMCS, tłumacz języka angielskiego, właściciel i wykładowca w Szkole Języka Angielskiego i Kultury Brytyjskiej "Co Ludzie Powiedzą" w Lublinie); 

dr Leszek Mikrut

Radca prawny, doktor prawa, od kilkunastu lat członek zespołu Kancelarii
Prawno Patentowej Ryszard Skubisz, specjalizującej się w szeroko rozumianym
prawie własności intelektualnej.
Wykładowca z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz prawa własności
przemysłowej w Katedrze Prawa Unii Europejskiej UMCS w Lublinie. Zajmuje
się sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa znaków towarowych. Pracując w Kancelarii Prof.
Ryszarda Skubisza, zdobył bardzo duże doświadczenie w zakresie doradztwa
oraz prowadzenia sporów przed Urzędem Patentowym RP i polskimi sądami.
Reprezentuje Klientów także w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w Luksemburgu.
Autor wielu publikacji z obszaru prawa Unii Europejskiej oraz prawa własności
przemysłowej. Jest również absolwentem Centre Europeén Universitaire w
Nancy we Francji, gdzie uzyskał dyplom DEA Droit Communautaire. Biegle
posługuje się językiem angielskim i francuskim.

dr Michał Mazurek

Ur. w 1985 roku w Lipsku nad Wisłą, obecnie mieszkający w Puławach. Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (tytuł magistra w 2009 roku), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa germańskiego (UMCS, 2015), absolwent Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego (2016), tłumacz przysięgły języka niemieckiego (2017). Od 2017 roku zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS.
Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów medycznych, czym zajmuje się od początku 2010 roku. Szczególnie bliskie są mu teksty z dziedziny kardiologii, ortopedii, neurologii, psychiatrii, onkologii, medycyny rodzinnej i wewnętrznej. Prowadził szkolenia z zakresu tłumaczeń medycznych dla LST, PT TEPIS i Fundacji FreeLing.
W życiu prywatnym mąż Magdaleny, miłośnik literatury, muzyki i filmu. Interesuje się historią współczesną, geografią i polityką. Nie śledzi wydarzeń sportowych, uprawia sporty siłowe i jeździ na rowerze.

dr Konrad Łyjak

Ukończył w roku 1991 studia biologiczne na Wydziale nauk przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1997 uzyskał tytuł naukowy doktora. W tym samym roku, po krótkim okresie pracy na Akademii Medycznej we Wrocławiu, rozpoczął działalność na polu tłumaczeń technicznych i lokalizacji. Początkowo wykonywał lokalizację oprogramowania, kompilację i testowanie dla firmy IBM. W roku 2000 rozpoczął współpracę z kilkoma polskimi i zagranicznymi firmami zajmującymi się usługami językowymi jako wiceprezes i prezes zarządu. Obecnie jest założycielem i współwłaścicielem wrocławskiej firmy Centrum Lokalizacji CM. Jest autorem wielu programów wspomagających pracę tłumaczy i weryfikatorów oraz zarządzanie projektami, w tym systemu obsługi terminologii i tłumaczenia maszynowego. Jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń (PSBT).

dr Michał Tyszkowski

Polonistka z językiem rosyjskim jako ojczystym, absolwentka Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu (filologia polska ze specjalizacją tłumaczeniową), studiów podyplomowych w zakresie przekładu sądowego oraz studium prawa rosyjskiego. Tłumaczka przysięgła języka rosyjskiego z wieloletnim doświadczeniem w przekładzie tekstów specjalistycznych, w tym dla ważnych instytucji państwowych. Członkini PT TEPiS, autorka szeregu referatów wygłoszonych podczas konferencji organizowanych przez TEPiS, m.in. z zakresu zapisu nazw własnych, prawa karnego i ubezpieczeń społecznych. Współautorka wielojęzycznego Słownika podstawowych terminów z zakresu ubezpieczeń społecznych, weryfikatorka tekstów z zakresu zabezpieczenia społecznego w Polsce publikowanych przez ZUS w języku rosyjskim.

Elena Śliwińska

Tłumacz, wykładowca i coach biznesowy. Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu
Warszawskiego. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego
dla zarządów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla:
Parlamentu i Komisji Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, KPMG, Credit
Agricole Bank Polska, Citroën, Deloitte, Dentons, Wardyński i Wspólnicy, Lafarge, Schneider Electric.
Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i
ekonomii. Dzięki nim posiada rozległą wiedzę dotyczącą specjalistycznego słownictwa, jak również
różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizuje i
prowadzi szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC
en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada
na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”-
język specjalistyczny. Z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą współpracuje od 2004 roku. Jest stałym
metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach
jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy
specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed sądami, handel,
nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Coach w zakresie budowania
relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

Dorota Bruś

Od blisko 20 lat profesjonalnie zajmuje się tłumaczeniami oraz pracuje dla firm (zakładów produkcyjnych i dystrybutorów) eksportujących wyroby na rynki wschodnie. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego (od 2006), tłumacz techniczny NOT, tłumacz medyczny i farmaceutyczny. Ekspert w dziedzinie dopuszczenia wyrobów spożywczych i przemysłowych, wyrobów medycznych i produktów leczniczych do obrotu na rynkach wschodnich. Od wielu lat współpracuje z polskimi zakładami farmaceutycznym w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych związanych z inspekcjami GMP przeprowadzanymi przez Inspektoraty Farmaceutyczne Rosji i Białorusi.
Od 2008 roku prowadzi szkolenia dla eksporterów, od 2013 roku – specjalistyczne szkolenia dla tłumaczy języka rosyjskiego organizowane m.in. przez TEPIS, FreeLING, LST, BT Wolfox.

Anastazja Brzezińska

Jest tłumaczką konferencyjną, przedsiębiorcą, założycielką minimagazynu ET.mag i autorką bloga dla tłumaczy http://blog.energiatlumaczy.pl/ W ramach różnych obszarów działalności uczy tłumaczy biznesu i dzieli się z nimi doświadczeniami. Jest absolwentką Instytutu Lingwistyki Stosowanej, na którym w ostatnich latach uczyła tłumaczenia ustnego. W wolnych chwilach czyta, przegląda książki kulinarne, słucha podcastów Sama Harrisa i podróżuje w odległe zakątki świata.

Diana Jankowiak

Swoją przygodę z branżą komunikacji technicznej rozpoczął na początku 2012 roku. Obecnie pracuje jako Senior Technical Writer w polskim oddziale Guidewire Software. Firma dostarcza swoim klientom na całym świecie platformę do obsługi ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych. Wcześniej pracował w 3di Information Solutions Ltd., Dassault Systèmes i Proximetry gdzie zajmował się tworzeniem dokumentacji technicznej do produktów takich jak rozwiązanie komunikacyjne dla biznesu, platforma do zarządzania procesem produkcyjnym w fabrykach i system do zarządzania sieciami bezprzewodowymi.
Do branży komunikacji technicznej trafił po trzech latach pracy we wsparciu technicznym, wdrożeniach oprogramowania i nauczaniu języka angielskiego.
Komunikacja techniczna to jego zawód, ale też pasja. Dlatego poza pracą w tej branży stara się również udzielać w budowaniu polskiej społeczności tech comm poprzez współprowadzenie portalu techwriter.pl (jedynego polskiego portalu poświęconemu komunikacji technicznej) i prowadzenie szkoleń ITCQF.

Michał Skowron

Adwokat, Partner kancelarii prawnej BMG Adwokaci Matuszewski Grzelak spółka partnerska.
Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie prawem środowiskowym, cywilnym oraz
administracyjnym.
Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz studia w Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez WPiA UW
oraz University of Florida Levin College of Law, jak również Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium
Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
prowadzi zajęcia z prawa amerykańskiego.

Bolesław Matuszewski

Nauczyciel akademicki EMP o długoletnim stażu dydaktycznym, zatrudniony w Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Autorka podręczników do nauki języka angielskiego dla studentów stomatologii oraz do nauki języka
polskiego ogólnego i medycznego dla anglojęzycznych studentów medycyny.
Konsultant języka angielskiego w czasopiśmie TEKA Nauk Medycznych.
Uczę medycznego języka angielskiego studentów medycyny, stomatologii, pielęgniarstwa, technik
dentystycznych oraz języka polskiego anglojęzycznych studentów medycyny i stomatologii.

G. Anna Wawer

Absolwentka francuskiego Uniwersytetu UHA w Miluzie - kierunku Przekład Naukowo-Techniczny
oraz hiszpańskiego Uniwersytetu USAL w Salamance - kierunku Przekład i Mediacja Międzykulturowa,
gdzie ukończyła ponadto studia doktoranckie, rozprawą doktorską na temat neologizmów
formalnych w dziedzinie hiszpańskiego języka medycznego.
Czynna tłumaczka języka hiszpańskiego, francuskiego i angielskiego z ponad dziesięcioletnim stażem
w tłumaczeniach naukowo-technicznych. Wykładowca w Zakładzie Translatologii, w Instytucie
Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

dr Natalia Likus

Absolwentka KUL na kierunku filologia polska wraz z przygotowaniem pedagogicznym, oraz
AHE na kierunku integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody
Montessori; surdopedagog, oligofrenopedagog, egzaminator maturalny, trener
Międzynarodowego Programu Edukacyjnego „Odyseja Umysłu”

Elżbieta Barszcz

Absolwentka językoznawstwa na UW, nauczyciel, lektor i tłumacz języka angielskiego, trener
programów finansowanych ze środków unijnnych, surdopedagod, oligofrenopedagog,
tyflopedagog, egzaminator maturalny, trener Międzynarodowego Programu Edukacyjnego
„Odyseja Umysłu”

Edyta Sosnowska

Dr hab. w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego KUL. Ponad 20-
letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunkach filologia polska, edytorstwo,
humanistyka cyfrowa, lingwistyka stosowana, retoryka stosowana. Wieloletnie doświadczenie
w pracy korektorskiej, w tym m.in. współpraca z Edycją Świętego Pawła przy redakcji
najnowszego przekładu Biblii z języków oryginalnych z komentarzem. Współzałożycielka
Poradni Językowej KUL oraz jej redaktor w latach 2009-2013, autorka i współorganizatorka
corocznych dyktand dla uczniów z różnych szkół Lubelszczyzny, w latach 2014-2017 ekspert
w zakresie poradnictwa językowego w Radiu Lublin.

dr hab.Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Tłumaczka konferencyjna języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, od 2012 r. akredytowana przy instytucjach unijnych (PL<-DE-EN). Prezes Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych. Magister filologii germańskiej, filologii angielskiej z romańską (specjalizacje w zakresie tłumaczenia konferencyjnego) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich na tej samej uczelni. Jej zainteresowania badawcze związane są z procesem tłumaczenia symultanicznego i symultanicznego z tekstem, strategiami tłumaczy ustnych i dydaktyką tłumaczenia.

Joanna Maria Spychała

PATRONAT

PARTNERZY

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Kształcenie prowadzone jest na 12 wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. Do chwili obecnej studia na UMCS ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.
UMCS stara się dostosowywać profil kształcenia do potrzeb rynku pracy, za co uczelnia otrzymała wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”. UMCS jest także laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ  

Od roku 2001 Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS prowadzi dwustopniowe studia na kierunku Lingwistyka Stosowana. W roku 2009 lingwistyka stosowana uzyskała status kierunku unikatowego. Studia te kształcą tłumaczy i nauczycieli w zakresie dwóch języków obcych. Lingwistyka Stosowana oferuje kształcenie w opcjach: angielski + niemiecki, angielski + francuski, angielski + rosyjski, niemiecki + angielski, a od roku akademickiego 2015/2016 dołączyła do nich kombinacja angielski + hiszpański.
W roku akademickim 2015/2016 ZLS uruchomiło kolejny kierunek studiów drugiego stopnia: Translacja Konferencyjna, na którym będą się kształcić przyszli tłumacze konferencyjni (tłumaczenie symultaniczne, konsekutywne i środowiskowe), a także nowe studia podyplomowe: Tłumaczenia Poświadczone i Specjalistyczne (jez. angielski, niemiecki, francuski i rosyjski).
Wszystkie studia prowadzone przez ZLS mają profil praktyczny. Charakter kształcenia w ZLS wychodzi naprzeciw potrzebom europejskiego rynku pracy w nowej przestrzeni Unii Europejskiej, gdzie specjaliści dwujęzykowi z zakresu komunikacji interkulturowej, przekładu i tłumaczenia tekstów specjalistycznych, nauczania dwóch języków europejskich stają się pracownikami pilnie poszukiwanymi.

ZAKŁAD LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, powstały w 1918 r., jest najstarszą akademicką uczelnią w Lublinie. Jest silnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym i dydaktycznym oraz ważnym ośrodkiem działalności studenckiej. Obecnie strukturę organizacyjną uczelni tworzy 9 wydziałów, na których w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich studiuje ponad 14 tys. studentów z Polski, jak również z zagranicy. Jednym z największych wydziałów jest Wydział Nauk Humanistycznych, na którym w ramach kierunków neofilogicznych (filologia angielska, słowiańska, romańska, germańska) prowadzone są studia oraz badania naukowe w zakresie problematyki przekładu. Uczelnia od wielu lat współpracuje z licznymi instytucjami w regionie, dzieląc się z nimi swoją ofertą naukową i edukacyjną.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Fundacja FreeLING to organizacja non profit założona przede wszystkim w celu wzbogacenia oferty szkoleniowej dla tłumaczy. Fundacja pomaga tłumaczom – w szczególności tłumaczom tzw. „małych języków” (innych niż np. j. angielski czy niemiecki) – doskonalić umiejętności tłumaczeniowe i językowe oraz pozyskiwać wiedzę merytoryczną z dziedzin specjalistycznych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez organizację warsztatów, prelekcji i wykładów.

FUNDACJA FREELING

Centrum Lokalizacji CM świadczy usługi językowe dla klientów z całego świata. Zakres oferowanych usług obejmuje m.in. lokalizację oprogramowania wraz z tłumaczeniem dokumentacji, lokalizację stron internetowych, tłumaczenia tekstów specjalistycznych, informatycznych, technicznych, medycznych, prawnych, marketingowych i wielu innych. Ponadto firma oferuje usługi związane z internacjonalizacją, tworzeniem oraz rozwijaniem baz terminologicznych, przygotowaniem dokumentów do publikacji, jak również weryfikację i kontrolę jakości tłumaczeń. Opracowane przez firmę dedykowane narzędzia informatyczne, takie jak KeyStone™ i TEXT™, wspomagają proces lokalizacji i zapewniają gwarantowany poziom usług. Przy realizacji usług firma wykorzystuje oprogramowanie wspomagające proces tłumaczenia oraz autorskie rozwiązania usprawniające realizację projektów lokalizacyjnych. Wieloletnie doświadczenie oraz praktyczna znajomość stosowanych rozwiązań umożliwiają skuteczne doradzanie klientom w zakresie budowy efektywnego systemu lokalizacji dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa — zarówno obecnych, jak i przyszłych.

Centrum Lokalizacji CM

Jedyne w Polsce Autoryzowane Centrum Szkoleniowe SDL Trados; najwyższa jakoś obsługi zatwierdzona przez producenta oprogramowania SDL Trados i potwierdzona wieloletnim doświadczeniem trenerów i setkami godzin wdrożeń.

LOCALIZE.PL

Jedyny polski portal poświęcony całkowicie zagadnieniom komunikacji technicznej, który powstał w
odpowiedzi na dynamiczny rozwój polskiej sceny związanej z tą branżą.
W ramach naszej działalności przekazujemy informacje branżowe z kraju i ze świata, tworzymy polską
bazę wiedzy o komunikacji technicznej, która nowicjuszom pomaga rozpocząć karierę w naszym
zawodzie, a bardziej doświadczonym – zdobyć nową wiedzę, poszerzamy świadomość na temat
zawodu Technical Writera w Polsce, budujemy społeczność i tworzymy przestrzeń do dzielenia się
doświadczeniem.

Techwriter.pl

Działa w branży IT/ICT od 27 lat (jedna z pierwszych firm informatycznych w regionie lubelskim). Firma rodzinna ze 100% kapitałem polskim, która realizuje wszystkie potrzeby z zakresu IT/ICT dla Przedsiębiorstw i Administracji Publicznej. Podstawą działalności firmy jest produkcja autorskich systemów informatycznych wspomagających Zarządzanie. Mikrobit pomaga w całym procesie informatyzacji od dostawy, instalacji sprzętu IT, oprogramowania, poprzez wdrożenie, szkolenie, aż po pełen outsourcing działu IT oraz wirtualizację zasobów. Gwarantuje stałą opiekę serwisową, udziela doradztwa technicznego, informatycznego, internetowego. MIKROBIT oferuje kompleksowe usługi informatyczne: Oprogramowanie ERP: systemy księgowe, płacowe, sprzedażowe, itp. Dedykowane systemy m.in. system ochrony danych osobowych- mABI, harmonogram czasu pracy- HCP Budowa stron www, aplikacji internetowych/mobilnych Przestrzeń wirtualna (Data Center): mDysk, mCloud Szkolenia specjalistyczne: z praktycznej ochrony danych osobowych, informatyczne itp. Stała opieka IT/ICT nad infrastrukturą Klienta (pełne wsparcie i doradztwo: techniczne, informatyczne, internetowe) Audyt infrastruktury IT i oprogramowania Instalacje teletechniczne, elektryczne w budynkach Dostawca sprzętu komputerowego MIKROBIT m.in. wykonał pierwszą wizualizację internetową wyników wyborów w czasie rzeczywistym, która była uzewnętrznieniem skomplikowanej infrastruktury informatycznej. Firma pięciokrotnie zrealizowała wizualizację internetową wyników głosowania i wyników wyborów: - Prezydenta RP w 2005 i 2010 roku (www.prezydent2010.pkw.gov.pl) - do Sejmu i Senatu RP w 2005 i 2007 roku - Parlamentu Europejskiego 2009.

MIKROBIT Sp. z o.o.

Pierwsza i jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca wyłącznie tłumaczy konferencyjnych,
zarejestrowana w 2016 roku. Jej celem jest wspieranie profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych,
budowanie świadomości na temat tego, czym jest zawód tłumacza konferencyjnego oraz jakie są
standardy jego wykonywania.

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych

BPCC to organizacja, która od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej. Aktywnie kojarzy potencjalnych partnerów biznesowych oraz promuje najlepsze praktyki w polskiej i brytyjskiej gospodarce i kulturze.
Misją i głównym celem jest kojarzenie partnerów biznesowych poprzez działania promocyjno-marketingowe oraz organizację prestiżowych wydarzeń, sprzyjających zacieśnianiu więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.
Do współpracy zaprasza zarówno międzynarodowe korporacje jak też małe firmy, które są zainteresowane rozwojem polsko-brytyjskich kontaktów we wszystkich dziedzinach życia.

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce - BPCC)

Francusko-Polska Izba Gospodarcza skupia ponad 420 firm z kapitałem zarówno francuskim, jak i polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Organizacja współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz promotorem najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami.
Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała z inicjatywy przedsiębiorstw francuskich w kwietniu 1994 r. i jest strukturą samodzielną oraz samofinansującą się, działającą według prawa lokalnego.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

ZAPISY

Zapisy do udziału w wydarzeniu trwają do 25 marca 2019. Przy wcześniejszych zapisach niższa cena! 

REJESTRUJĘ SIĘ (https://kongres-2019.konfeo.com/) 

CENNIK

Cena PROMOCYJNA do 10.03.2019

- 320 zł – dla członków LST, BST, PSTK, PT TEPIS, STP, ZZTPwP, pracownicy i studenci UMCS, KUL, UM w Lublinie, Politechniki Lubelskiej

- 380 zł – dla uczestników niezrzeszonych

Cena STANDARD do 25.03.2019

- 370 zł – dla członków LST, BST, PSTK, PT TEPIS, STP, ZZTPwP, pracownicy i studenci UMCS, KUL, UM w Lublinie, Politechniki Lubelskiej

- 430 zł – dla uczestników niezrzeszonych

Osoby, które wykonają poster do sesji plakatowej towarzyszącej kongresowi płacą 50% ceny!

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w Kongresie 6 i 7 kwietnia,

- przerwy kawowe,

- lunch,

- koszty administracyjne i certyfikaty.

Opłatę za uczestnictwo należy wnieść w terminie 7 dni od daty rejestracji. Po upływie terminu płatności rejestracja może zostać anulowana.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

Poprzednie lata

GALERIA

Adres:

ul. Lubelska 73A
22-100 Chełm 

Dane kontaktowe:

e-mail: lst@lst-lublin.org.pl
tel. kom: +48 506 586 080
tel.: 82 569 82 68
www.lst-lublin.org.pl

Links:

Facebook